آدرس فروشگاه: استان کرمان – شهرستان جیرفت – خیابان یکطرفه – فروشگاه دیجی اسکا

پست الکترونیک: info@digiska.ir

مدیریت : محمد صالح کریمی افشار