پایان نامه درباره شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه
نوع فایل
ورد (WORD)
حجم فایل
5 مگابایت
تاریخ انتشار
۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدیدها
476 بازدید
48,000 تومان

پایان نامه درباره شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نمایشگاه های تخصصی بین المللی (صادراتی) درتوسعه صادرات کشور(صنایع دستی)

پایان نامه ورد+پاورپوینت

موضوع پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نمایشگاه های تخصصی بین المللی (صادراتی) درتوسعه صادرات کشور(صنایع دستی)

نوع فایل : (word) – قابل ویرایش میباشد.

گرایش : بین الملل

پایان نامه با دو قالب ورد و پاورپوینت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نمایشگاه های تخصصی بین المللی (صادراتی) درتوسعه صادرات کشور(صنایع دستی) برای دانشجویان ارشد و کارشناسی.. ما در اینجا در مورد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نمایشگاه های تخصصی بین المللی (صادراتی) درتوسعه صادرات کشور(صنایع دستی) توضیحات کامل به صورت قالب فایل ورد (word) و فایل پاورپوینت آورده ایم.

این پایان نامه دارای فرم اخذ و فرم تصویب است و دارای صفحه مشخصات فردی است و  همچنین دارای فهرست مطالب و اشکال و نمودار می باشد و دارای صفحه تقدیر و تشکر و تقدیم به می باشد. به طور کامل این فابل قابل ویرایش می باشد و در قالب ورد و پاورپوینت است. می توانید آن را مطابق با سلیقه خودتان ویرایش نمایید.

در کنار فایل ورد فایل پاورپوینت ارائه تهیه شده جهت جلسه دفاعیه نیز موجود است.

از بخش دانلود پیش نمایش می توانید فهرست مطالب کامل پایان نامه را مشاهده نمایید.

مقدمه ای از این پایان نامه درباره شناسایی و رتبه بندی

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه همـه جانبـه، نیازمنـد پیـروی از الگوهـای مناسب توسعه اقتصادی می باشد. تجربه کشورها، علی الخصوص شـرق آسـیا، بیـانگر این موضوع است. که این کشورها از الگوی توسعه صادرات به نحو درست بهره بـرداری کرده اند تا به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یافته اند. برای کشور ما که اقتصاد آن همـواره بـه لحـاظ کـسب درآمـدهای ارزی بـه تولیـد و صادرات نفت وابسته بوده است. و با توجه به نوسانات قیمت نفت در دو برنامـه گذشـته و میزان ذخایر نفتی و توانایی صدور آن بـرای کـشور. سیاسـت جـایگزینی صـادرات غیرنفتی جهت تامین ارز مورد نیاز کشور یعنی.. صـنایع داخلـی را تـشویق بـه تولیـد کالاهای وارداتی و صدور دیگر کالاها به کشورها بیش از هر زمان دیگری مـورد توجـه قرار گرفته است. شناسایی و رتبه بندی

در این راستا هر آنچه که بتواند به توسعه صـادرات غیرنفتـی کمـک کند میبایست مدنظر سیاستگذاران. برنامهریزان و فعالان اقتصادی قرار گیرد. یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن به صـادرات و انجـام فعالیـت مـوثر در تبلیغـات و بازاریابی کالاها و خدمات. نمایشگاهها میباشـند. بـا توجـه بـه نظـرات کارشناسـان اقتصادی و بازرگانی از موثرترین نمایشگاهها در توسعه صادرات غیرنفتـی. برگزاری نمایشگاههای تخصصی (صادراتی) بین المللی است که این تحقیق به بررسـی عوامـل موثر بر موفقیت آن میپردازد. شناسایی و رتبه بندی

بیان مسئله پژوهش:

نمایشگاه ها ابزارگفتگوهای چند منظوره است کـه امکـان حـصول و نیـل بـه اهـداف ارتباطی به منظورتوسعه فعالیتها را فراهم می آورد. امروزه کارشناسان و صاحب نظـران عرصه های اقتصادی در بررسی و تحلیل موضوعهای مربوط به توسعه. به ویژه صـادرات غیرنفتی بر این باورند که رونق صادرات در افزایش تولیـد ناخـالص داخلـی.. ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت رهایی از وابستگی اقتصاد نفت بسیار تاثیرگذار بوده اسـت و می بایست مورد حمایت نیز قرار گیرد. بر این اساس برای نیل به چنین اهـدافی، نبایـد از ابزار کارآمدی چون نمایشگاههای بین المللی غفلت ورزید. امروزه نمایشگاهها نقش بسیار مهمی را در بازاریابی بین المللی بازی می کننـد. شناسایی و رتبه بندی

زیـرا امکان مقایسه سریع میان کالاهای تولید شده را در یک مکان فراهم می سازد. حـضور در نمایشگاه موثرترین وسیله برای ارتباط با بهره بـردار تولیـد و شناسـاندن کالاهـای تولیدی، صادراتی، خدماتی و یافتن بازار های جدید میباشد. در قرن بیست و یکم اکثر کشورها، مخصوصاً کـشورهای در حـال توسـعه بیـشترین کوشش خود را در جهت توسعه صادرات به کار می گیرند.. تا بتواننـد حـداقل نیازهـای ارزی خود را تامین نمایند از آنجا که دولت مردان ایران برنامـه اقتـصاد بـدون نفـت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند ضرورت تجدید نظـر در مـسایل اقتـصادی بـه ویژه برگزاری نمایشگاه ها که از ابزارهای مهم، با هدف شناسایی بازارهای هدف و نفـوذ در آنها می باشد. بیش از پیش اجتناب ناپذیر شده است. مسئله مهمی که دیـر زمـانی است به فراموشی سپرده شده است. شناسایی و رتبه بندی

برگزاری نمایشگاه های موفق که متضمن رسیدن به موارد ذیل است در نظر گرفته نمی شود. شناسایی و رتبه بندی

– افزایش توان صادراتی

– آشـنایی تولیدکننـدگان و صـادرکنندگان ایرانـی بـا دیدگاهها و انتظـارات خریداران خارجی

– افزایش آگاهی و اطلاعات خریداران خارجی از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی

– افزایش اطلاعات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از شرایط بازارهای خارجی

– شناسایی کشورهای رقیب و بازارهای هدف

اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش: شناسایی و رتبه بندی

مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت. دیـون ارزی دولـت بواسـطه اعتبـارات ماخوذه در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی جهت بازسازی کشور. ازدیاد جمعیـت و عدم اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی در کشور، سیاستهای اقتصادی کشور را به سـمت توسعه صادرات غیرنفتـی و جهـش صـادرات رهنمـون نمـود. از همـین رو بـود کـه سیاستهای تولید جهت جایگزینی واردات (خودکفایی)به سیاست توسعه صـادرات بـدل گشت. از ابزارهای مهم دستیابی به بازارهای هدف در دنیـا و در اقتـصاد امـروز جهـان حضور در نمایشگاههایتخصصی صادراتی است که نقـش مـوثری در توسـعه صـادرات غیرنفتی دارد. و به همین لحاظ در کشورهای پیـشرفته سـالانه متجـاوز از ۳۰۰ برنامـه نمایشگاهی اعلام و اجرا می نمایند که بالغ بر ۹۵% آنها تخصصی بین المللی می باشد.شناسایی و رتبه بندی

شور ما نیز طی سالهای اخیر برتعداد نمایشگاههای تخصصی بین المللـی افـزوده.. و از سیاستهای وزارت بازرگانی در جهـت توسـعه صـادرات غیرنفتـی. برگـزاری اینگونـه نمایشگاهها می باشد و ازآنجائیکـه محقـق در نمایـشگاههای بـین المللـی تخصـصی صادراتی برگزار شده در محل دایمی نمایشگاه های.. تهران در دهـه اخیـر نقـش فعـال داشته و هم چنین اجرای چند نمایشگاه بین المللـی درخـارج از کـشور را بـه عهـده داشته. و از آنجائیکه وظیفه اصلی شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران.. برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور به منظـور توسـعه صـادرات غیرنفتـی است. سبب گردید نگاه دقیقتری به این مقوله داشته باشیم تا با بررسی عوامل مـوثر و ارائه راهکار مناسب. نقش نمایشگاههای بـین المللـی تخصـصی در توسـعه صـادرات تبیین و بطور مناسب بکارگرفته شود. شناسایی و رتبه بندی

حق قانون کپی رایت سایت دیجی اسکا

لینک دانلود این پایان نامه به صورت کامل بعد از خرید قانونی نمایش داده می شود.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.