تاریخ انتشار
۱۷ آذر ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدیدها
761 بازدید
52,000 تومان

خوشه بندی شبکه های محلی LAN

رمز فایل www.digiska.ir

خوشه بندی شبکه LAN

گرایش: مهندسی تکنولوژی نرم افزار

عنوان پروژه: خوشه بندی شبکه های LAN

نویسنده: محمد صالح کریمی افشار

فایل WORD همراه با PDF

پایان نامه آماده

ﭼﻜﻴﺪه از خوشه بندی شبکه های محلی LAN

ﭘﺮوژه ای ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ به بررسی خوشه بندی شبکه های LAN و ﺑﻄﻮر ﺟﺰﺋﻲ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺪی در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ را  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از اﻣﻦﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. و از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻮدن ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺷﺒﻜﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮔﺮه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻛﺪام از آن ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دارای ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺪرت ﭘﺮدازش، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ و غیره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ، از ﭘﺸﺘﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻠﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﭘﻴﺮوی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد، ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

بحث اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ، ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.

منابع

لینک دانلود این پرژه بعد از خرید نشان داده میشود

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.